آلودگي آب واثرات منفي آن بر روي زمين

دبيرستان شاهد شهيد كهن

استاد راهنما: جناب آقای رجبی

پژوهش و نگارش

سید احمد رضا رشیدی

بهزاد روشندل

امیر حسین میرزایی

 

 

پاييز90-91

 

 

فهرست

 

 

...............................................................1.1- مقدمه

2- چكيده ...............................................................2

3- آلودگي آب .........................................................4

4- تعريف آلودگي آب ................................................4

5- آلودگي آب ها .... چرا؟ ..........................................5

6-  فلزهاي سنگين و شيمي خاك ....................................5

7- آلودگي آب .........................................................6

8- آلودگي درياها .....................................................6

9- مهمترين اثرالودگي مواد نفتي ...................................6

10- ورودي هاي نفتي ...............................................7

11- فضولات قابل پخش ............................................7

12- فضولات پايدار .................................................8

13- آلودگي آب ......................................................9

14- تعريف آب آلوده وآب پاك .....................................10   

چيست؟ .................................................11 BOD15-    

چيست؟ ...................................................12 COD16-

چيست؟ ....................................................12TOC17

-عوامل بيماري زا ...............................................1418

19- چه بيماري هايي توسط آب آلوده به انسان سرايت مي كند؟.14

20- آلودگي آب توسط مواد نفتي ...................................15

21- آلودگي با نشست نفت در دريا .................................16

22- تاثير نشست نفت بر موجودات دريايي .......................17

23- اثرنشست نفت برپستانداران كنار دريا ........................18

24- اثر نشست نفت بر اكوسيستم دريايي ..........................18

25- ساير موارد موثر در آلودگي نفتي آب ........................19

26- منابع ماخذ .......................................................20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف آلودگي آب                                                                                                                   به هرگونه ناخالصي آب هاي سطحي وزير زمين كه براي حيات موجودات زنده مضر باشد آلودگي آب اطلاق ميگردد. آب يك ماده ضروري جهت زندگي بر روي زمين و جزيي از بدن همه ي موجودات زنده است. برخيدر آنزيسته و برخي آن را مي نوشند. گياهان و جانوران براي زندگي خود به آبي تقريبا خالص نيازمند بوده و در صورت آلودگي آن به مواد شيميايي و ميكرو ارگانيزم هاي مضر ادامه حيات برايشان نا ممكن خواهد گشت.                                                                                               آنچنان كه در برخي موارد آلودگي شديد باعث مرگ ماهي ها پرنده و ديگر حيوانات و حتي گاهي منجر به انقراض گونه اي خاص گشته است. آلودگي به نهرها درياچه ها و مناطقساحلي چشم اندازي نامطلوب و بويايي نامطلوب خواهد بخشيد و ماهي ها و نرم تنان صيدشده ازآب آلوده مخل سلامت بشر بوده و افرادي كه اقدام به نوشيدن آب نا پا ك ميكنند ممكن است مريض شده و يا حتي در صورت استمرار طولاني مدت دچار سرطان و يا تولد كودكان ناقص گردند.

انواع اصلي آلاينده ها

ا نواع اصلي آلاينده هاي آب از حيث نحو آلايش آلاينده هاي شيميايي بيولوژيكي  و مواد فيزيكي هستند كه موجب كاهش كيفيت آب مي گردد.  اما از لحاظ نوعي آلاينده به 7 دسته اصلي تقسيم ميشوند كه هر يك مضرات مربوط به خويش را به دنبال دارد. اين 7 مورد شامل موارد زير ميباشد:   

الف- مواد نفتي                                                                                                             ب- آفت كش و علف كش ها                                                                                                    پ- فلزات سنگين                                                                                    - ت-   ت- زباله هاي خطر ناك                                                                                                   ث- مواد الي زايد                                                                                                           ج-رسوبات                                                                                                                  ح- آلودگي گرمايي

 

 

چكيده

آب هاي روان


در دهة اخير، آب‏هاي روان شهري به دليل پيشرفت‏هاي چشمگير در روند شهرنشيني و صنعتي شدن

شهرها، حاوي انواع آلاينده‏ها مي‏باشند. آلاينده‏هاي هوا (نظير ذرات معلق و آلاينده‏ها هوابرد و گازي)

درهنگام بارش باران به سطح زمين منتقل شده و ضمن عبور از نواحي مختلف باعث آلودگي منابع زيست

محيطي از جمله بارش باران به سطح زمين منتقل شده و ضمن عبور از نواحي مختلف باعث آلودگي منابع

زيست محيطي از جمله منابع آبهاي سطحي و زير زميني، خاك و محصولات كشاورزي مي‏گردد و نهايتاً

وارد زنجيره  غذايي گشته و موجبات مسموميت گياهان وجانوران را فراهم مي‏آورد. در پژوهش انجام شده از

طرف مركز تحقيقات محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران توسط آقاي دكتر اميرحسين محوي،

 آلاينده‏هاي روان آبهاي سطحي، آبهاي زير زميني و خاك شهر تهران مورد بررسي قرار گرفت. در اين 

مطالعه پس از مشخص نمودن پارامترهاي مورد مطالعه (شامل جامدات معلق و محلول، تركيبات معدني

مانند كلسيم، منيزيم، سديم، كربنات، بيكربنات، سولفات، كلرورسديم، فلزات سنگين مانند روي، سرب،

مس، نيكل و كادميوم و مواد آلي نظيرCOD, BOD  DOC, و فنانترن و نيز نسبت حذف سديم، هدايت

الكتريكي و اسيديته)، مسيل‏هاي شهر تهران شناسايي شدند و سپس ضمن تهيه نقشه، سه مسيل اصلي

شهر سرخه حصار، عمادآورد و كن شناسايي و نمونه‏برداري گرديدند و مورد آزمايش قرار گرفتند. يافته‏هاي

حاصله بيانگر وجود بيشترين غلظت آلاينده‏ها در جنوب شرقي شهر تهران و جنوب شرقي شهرري مي‏باشد.

ناحيه بين شهرري و ورامين در معرض انواع آلاينده‏ها مي‏باشد كه دليل آن همگرا شدن مسيل‏ها در اين

 منطقه است. اين مسئله باعث حمل و انتقال تمام آلاينده‏هاي شهر تهران به ناحيه مي‏گردد. بيشترين

آلودگي روان آبها به فلزات سنگين مانند: روي mg/l 04/2 (با حداكثر مجاز mg/l 5)، سرب

mg/l 33/0 (با حداكثر مجاز 05/0)، مس mg/l 199/0 (با حداكثر مجاز 1)، نيكل mg/l 124/0 (با

حداكثر مجاز 1/0) و كادميوم mg/l 098/0 (با حداكثر مجاز 005/0) مربوط به مسيل عمادآورد و به

دليل عبود از مركز شهر مي‏باشد و بيشترين آلودگي آبهاي زير زميني به املاح محلول در منطقه جنوب

شرقي شهر مربوط مي‏باشد. جلوگيري از تخليه فاضلاب‏هاي صنعتي و خانگي تصفيه نشده به داخل

مسيل‏ها، جلوگيري از دفع مواد زائد جامد به داخل آبهاي سطحي از طريق افزايش آگاهي مردم، جلوگيري

از بازيافت مواد بازيافتي درون مسيل‏ها و بصورت غير اصولي، جلوگيري استفاده از روان آبهاي تصفيه نشده

جهت آبياري محصولات كشاورزي و تصفيه و ذخيره سازي روان آبها جهت مصارف كشاورزي، صنعتي و

تفريحي از پيشنهادات ارائه شده از سوي مجريان مي‏باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلودگي آب

دید کلی

·         آلودگی آب مشکل بزرگی است. به طوری که نتایج پژوهش پیرامون آن از صدها بلکه هزاران مقاله ، مجله و کتاب تجاوز می‌کند.

·         بنظر شما چه کسانی مشکل آلودگی آب را بوجود می‌آورند؟

تاریخچه

·         در نوامبر سال 1986 بر اثر ریزش موادی شامل جیوه و انواع مواد آلی سمی مانند آفت کشها در رودخانه راین ، تمام آبزیان از شهر بال سوئس تا ساحل هلند کشته شدند. در سالهای اخیر با غرق شدن تانکرهای بزرگ نفتی اقیانوس پیما یا به گل نشستن آنها آسیبهایی به حیات دریایی وارد آمد.

·         در سال 1983 بر اثر 11000 واقعه آلوده کننده در حدود 120 میلیون لیتر مواد آلوده کننده در آبهای ایالات متحده تخلیه شده است.

تعریف آلودگی آب

در سال 1969 برای آلودگی آب تعریفی ارائه داد: آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدرا هر معرف اعم از شیمیایی ، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه‌اش شود.

عوامل آلوده کننده آب

آب یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین عامل حیات موجودات زنده است از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه می‌باشد عوامل آلوده کننده آب بسیار گوناگون‌اند و می‌توانند هم منابع آبهای زیرزمینی و هم آبهای سطحی را آلوده کنند.

 

 

آلودگی آبها ... چرا؟

 

 

آب ، تصفیه آن و جلوگیری از آلودگی و به هدر رفتن آن از مسائل بسیار مهم زمان ما به حساب

می‌آید. آلودگی آبها ، معضل بزرگ زیست محیطی محسوب می‌شود که به علت پیشرفت صنایع و تکنولوژی ، هر روزه با پیشرفت روز افزون آن مواجهیم.

فلزهای سنگین و شیمی خاک

بسیاری از فلزهای سنگین برای انسان سمی هستند و چهار فلز جیوه (Hg) ، سرب (pb) ، کادمیم (Cd) و آرسنیک (As) فلزهایی هستند که بعلت کاربرد گسترده ، سمیت و توزیع وسیع آنها بیشترین خطر را از نظر زیست محیطی دارند. البته هیچ یک از این عنصرها هنوز به آن اندازه در محیط زیست پخش نشده که یک خطر گسترده بشمار آید. به هر حال ، هر یک از آنها در بعضی از محلات در سالهای اخیر در سطوحی سمی یافت می‌شود. این فلزها بطور عمده از

مکانی به مکان دیگر از طریق هوا منتقل می‌شوند و این انتقال معمولا به صورت گونه‌هایی که روی

ماده ذره ‌مانند معلق ، جذب سطحی شده یا در آن جذب شده است، صورت می‌گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

آلودگی آب

 

آلودگی آب ها در دنیای امروز  مساله ی بسیار مهمی است زیرا با کاهش روز افزون منابع آب  در دنیا

 

بسیاری از کشور ها به دنبال آب برای زندگی هستند . می دانید که کشور عزیزمان ایران در حال ارسال آب

 

به کشور های مجاور است.با توجه به پیش بینی دانشمندان احتمال ایجاد جنگ جهانی 4 بر سر منابع آب

 

وجود دارد .پس مدیریت در منابع آب ها برای بشری بسیار مهم است.

 

در این پست برای شما  از آلودگی دریا ها صحبت میکنیم و در پست های بعدی از آلودگی آب های شیرین

 

برای شما می نویسیم.معمولا آب های شیرین از طریق ارسال مواد فاضلاب ها به رود ها و یا سمپاشی مزارع

 

و بسیاری از عوامل دیگر میباشد.

 

آلودگی دریا ها

مواد زاید ورودی به دریا ها از این نوع هستند :A)بخش عظیمی از فاضلاب  مخصوصا فاضلاب های شهری

 

،B)فاضلاب های کشاورزیC )زائدات حاصل از فرایند ها ی مواد غذایی در کشتارگاه ها ،D)نشست مواد نفتی است.

 

مهمترین اثر آلودگی مواد نفتی

 

1)رسوب در ساحل:این مورد بسیار مهم است زیرا باعث از بین بردن بسیاری از حیواناتی است که در ساحل زندگی می کنند

 

 2) به خطر انداختن جان پلانکتون ها:از آنجا که پلانکتو ن ها هم در تغذیه ماهی ها و هم در تولید اکسیژن

 

نقش بسزایی دارند نابودی آنها باعث بساری از خطرات  هم برای انسان ها است و هم برای جانورانی است که

با واسطه یا بی واسطه از انها تغذیه میکنند

 

3)ضعیف نمون گیاهان ثابت:از آنجا که مواد نفتی سبب جلوگیر ی از جذب مواد توسط ریشه های گیاهان

 

می شود و با عث از بین رفتن آنها می شود( مخصوصا گیاهانی که ثابت هستند).

 

4)کاهش حیوانات دریایی به خصوص پرندگان دریایی .

 

ورودی های نفتی

 

1)عملیات تانکر ها :برای ایجاد تعدل در مخازن نفتی  پس از خروج در این مخازن آب میریزند که این آب با

 

نفت مخلوط میشود و سبب آلودگی میگردد2)پایانهای دریایی:اشتباهات و اختلال در شبکه لوله یک جزء

 

جدانشدنی از بارگیری نفتی است بر روی تانکر ها و تخلیه در پایانه های نفتی است 3)تصادف تانکرها :این

 

عامل نیز باعث آلودگی نفتی در وسعت زیاد می شود .

 

در اصل فاضلاب های قابل تجزیه با بقایای گیاهی و حیوانی که تحت تخریب باکتری ها قرار می گیرند

 

،تفاوتی ندارند.از انجا که باکتری ها از پایه های اصلی بسیاری از زنجیره ها هستند برای اکوسیستم مفید

 

هستند اما تا زمانی  که تولید بیشتر از تجزیه توسط باکتری  ها  نشود  که در آن صورت  فرایند

 

 اکسیداتیو(هوازی)باکتری تبدیل به دی اکسیداتیو(بی هوازی) پیش می رود که باعث تولید سولفید

 

هیدروژن و متان میشود  که در صورت تداوم باعث آسیب رساندن به گیاهان و جانوران دریایی می شود (به علت کمبود اکسیژن).

 

فضولات قابل پخش

 

1)گرما:از طریق سرد کردن موتر ها و ادوات کارخانجات به وسیله ی آب ها که بالا رفتن این دما باعث از

بین بردن بسیاری از فرایندها و تولید فرایند های جدید می شود که باعث به خطر افتادن جان حیوانات میشود

.2)اسید ها و قلیاها :آب خاصیت بافری دارد و اثر فاضلاب ها در آب کاملا منطقی است.

 

3)سیانتید:این ماده از صنایع متالوژی حاصل می شود

فضولات پایدار

 

1)فلزات سنگین((جیوه و سرب وکادمیم ...))

 

2) برسی اثر ورود فلزات به محیط زیست به عنوان  حاصل فعالیت  انسانی ،به دلیل ورودی های طبیعی

 

 بسیار بزرگ ناشی از فرسایش صخره های  حاوی مواد معدنی و....،بسیار پیچیده  است . با تخلیه مستقیم

 

فاضلاب صنایع ،دفن لجن ،فاضلاب شهری و صنعتی  فلزات وارد آب ها  ی آزاد می شوند. )هیدروکربن های هالوژن دار

 3)  DDT

4)مواد رادیو اکتیو:که بوسیله ی آزمایش های هسته ای و پسماند های حاصل از فرایند های هسته ای ایجاد

 

 می شود  که هر کدام از اشعه های α،β،γ اثر خود را به طور جداگانه اثرات خود را بر محیط و جانوران می

 

گذارند.بهترین راه برای دفع تنها قرار دادن آنها در زیر دریا و در محفظه های ضخیم سربی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

آلودگی آب

 آب هر گز بطور خالص در هیچ كجای دنیا یافت نمی شود . حتی آب بارانی كه در مناطق غیر الوده نواحی جغرافیائی به زمین می بارد شامل گازها ی o۲ co۲ N۲ محلول در آن است و همچنین گرد و غبار یا ذرات معلق در اتمسفر بصورت تعلیق در آب حمل می شوند . آب چشمه ها نیز معمولاً دارای تركیباتی حمل شده از فلزاتی مثل Na Mg –Ca Fe است .

آب سخت آبی است كه مقدار قابل توجهی از تركیبات فلزات در آن وجود دارد . حتی آب نوشیدنی ما هم از نظر شیمیائی خالص نیست و درست است كه ذرات جامد معلق و باكتریهای مضر آن از بین رفته اند اما باز هم از نظر شیمیائی خالص نیست . اصولاً آب خالص برای نوشیدن نامطبوع است .

استفاده های طبیعی از آب عبارتند :

۱ :زیبائی و تفریحی

۲ :ذخیره آب مصرفی عمومی مردم

۳ :محیط زیست آبی جانوران آبزی

۴ :كشاورزی

۵ :صنعتی

طبق یك تعریف : هر اده و جسمی كه مانع استفاده طبیعی از آب شود آلوده كننده آب تلقی می شود . آبی كه برای بعضی استفاده های خاصی مناسب است باید آلوده نباشد .

اكنون در جهان بیش از ۵۰۰كیلومتر مكعب آب در رابطه با صنعت مورد استفاده قرار می گیرد كه نصف آن پس از تصفیه پسابهای صنعتی مجدداً استفاده می شود). بر طبق محاسبات سازمان ملل یك سوم آبهای شیرین جهان آلوده اند(.

تعریف آب پاك و آب آلوده

هیچ تعریف خاصی برای پاك یا آلوده بودن مطلق آب وجود ندارد .در واقع آب پاك بنا به كاربرد آن بایستی دارای شرایط خاصی باشد . مثلاً برای مصرف – كشاورزی – یا صنعت نیازمند استاندارد های كیفیت خاص خود است .

معمولاً آبی را آلوده می گویند كه مقدار اكسیژن محلول در آن از مقداری كه برای زندگی آبزیان ضروریست كمتر باشد . هرگاه مواد آلی از طریق تخلیه فاضلاب به آبها وارد شوند بعلت خاصیت اكسید شوندگی شدید این مواد كه با مصرف اكسیژن محلول در آب صورت می گیرد اكسیژن محلول در آب به صفر میرسد و می گویند آب بشدت آلوده است .

آب دارای خواص فیزیكی ویژه ای است :

۱- وزن مخصوص آب در ۴درجه سانتی گراد ۱ است

۲- گرمای ویژه آب بالاست

۳- هدایت حرارتی زیادی دارد

۴- حلالیت زیاد در برابر سایر اجسام

۵- انبساط آب در حال انجماد

آب از دو عنصر هیدروژن و اكسیژن تشكیل شده و اولین بار هنری كاواندیش و لاوازیه عناصر آن را جدا نمودند .

اندازه گیری كیفیت آب آلودگی موجود در آب بر حسب میلی گرم در لیتر ( mg/lit) اندازه گیری می شود . در قدیم از روش PPm وزنی استفاده می شد كه این روش در آلودگی بصورت حجمی اكنون در هوا مطرح است .

۱ میلی لیتر آب برابر یك گرم آب است و از ppm هم می توان استفاده نمود لیكن در سایر مایعات چون ۱ میلی لیتر برابر یك گرم نیست بنابراین استفاده از ppm منسوخ و mg/lit متداول است .

▪ اندازه گیری كیفیت آب بدلایل زیر دشوار است :

۱- ممكن است آلوده كننده كاملاً شناخته شده نباشد .

۲- غلظت آلوده كننده ممكن است اینقدر كم باشد كه اندازه گیری دقیق آن بسیار دشوار باشد .

برای اندازه گیری كیفیت آب روشهای زیر متداول است . : ۱ اندازه گیری اكسیژن محلول در آب یا DO

حداكثر اكسیژنی كه در درجه حرارت نرمال ( ۲۵درجه سانتی گراد ) می تواند در آب حل شودmg/lit ۹ است و هر چه حرارت اضافه شود اكسیژن محلول تقلیل می یابد . در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد اكسیژن محلول به mg/lit ۷ می رسد و در دمای صفر درجه اكسیژن محلول معادل mg/lit ۱۴ است . اكسیژن محلول در آب بوسیله دستگاه اندازه گیری اكسیژن (DO متر ) اندازه گیری می شود .

BOD چیست ؟

BOD نرخ مصرف اكسیژن در داخل آب توسط ارگانیزمهاست است . اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانیسم است یا آنكه ارگانیزمهای داخل آب مرده و نیازی به مصرف اكسیژن ندارند . BOD مقدار اكسیژن لازم برای ثبات بیولوژیكی در آب است . اندازه تاًسیسات تصفیه بیولوژیكی خصوصاً میزان هوادهی فاضلاب در حوضچه های هوا دهی را می توان با اندازه BOD محاسبه نمود .

اگر BOD آبی ppm ۱ باشد تقریباً آب خالص است . آب با BOD تا ppm ۵ نسبتاً خالص فرض می شود و وقتی كه BOD به بیشتر از ppm ۵ برسد خلوص آب مورد تردید قرار می گیرد . اما اگر مقدار BOD از ppm ۲۰ تجاوز كند سلامت عمومی مورد خطر واقع می شود .

آزمایشات BOD تخمین واقع بینانه ای از كیفیت اكسیژنی كه وارد به آب شده است را فراهم می سازد . BOD چگونه تعیین می شود ؟

دو بطری از یك آب نهر پر می شوند . میزان DO یكی اندازه گیری می شود ، سپس درب بطری دیگر را بسته و داخل همان جریان آب به مدت ۵ روز قرار می گیرد ( برای حفظ شرایط محیطی مثل درجه حرارت ، زمان و نور ) بعد از ۵ روز DO ظرف دوم اندازه گیری شده و اختلاف DO ظرف اول و دوم مشخص كننده BOD۵ است .

درجه حرارت ، نور و زمان عوامل موثر در BOD هستند . لازم به ذكر است آزمایش حتماً بایستی در درجه حرارت ۲۰درجه سانتی گراد و در محیط به مدت ۵ روز باشد .

COD چیست ؟

چون برای آزمایش BOD۵ حدود ۵ روز زمان لازم است و ممكن است ارگانیزمها بجای پروسه بیولوژیكی بصورت شیمیائی اكسید شوند لذا میزان اندازه گیری COD متداول تر است و آن عبارتست از اكسیژن مورد تقاضای شیمیائی . مثلاً سلولز ناشی از پساب كارخانجات كاغذ سازی بصورت بیولوژیكی به كندی اكسید می شود ولی بصورت شیمیایی با نرخ بالائی اكسید می شود . برای اندازه گیری COD از دی كرومات پتاسیم بعنوان ماده اكسید كننده استفاده می شود .

TOC چیست ؟

چون سوخت و سوز كربن تولید Co۲ می نماید لذا با احتراق كامل یك نمونه می توان به ارگانیزمهای موجود در فاضلاب پی برد . با سوزاندن نمونه در داخل یك لوله و اندازه گیری Co۲ پی به TOC یا مجموع كل كربن آلی پی می بریم .

آلوده كننده های آب هر جسم خارجی كه به اب افزوده شده و باعث شود كیفیت فیزیكی ، شیمیایی ، یا بیولوژیكی آن طوری تغییر نماید كه برای مصرف انسان و سایر موجودات و كشاورزی مضر باشد و انسان نتواند حتی با تصفیه عادی آن را برای اشامیدن مناسب سازد جزء آلوده كننده های آب منظور می شود .

آلوده كننده های عمده آب بشرح ذیل طبقه بندی می شوند :

۱- زباله های متقاضی اكسیژن

۲- عوامل بیماری زا

۳- مواد غذائی گیاهی

۴- تركیبات آلی سنتز شده

۵- نفت

۶- مواد شیمیائی معدنی و كانی ها

۷- رسوبات

8-مواد رادیو اكتیویته

۹- گرما

● بعضی از اوقات آب آلوده شامل چند منبع آلاینده است .

▪ زباله های متقاضی اكسیژن ( اكسیژن خواه )

اكسیژن حل شده در آب مورد نیاز هر گیاه و جانوری است كه در آن زندگی می كند . اكسیژن محلول را با DO نمایش میدهند كه برای یك ماهی باید حداقل ppm ۵ یا ۵ میلی گرم بر لیتر باشد .

آب سرد دارای DO بیشتری است . DO در محلول اشباع با درجه حرارت آب و ارتفاع از محل تغییر می كند . در سطح دریا در ۲۰ درجه سانتی گراد ۱/۹ پی پی ام است . در یك درجه حرارت ثابت هرچه ارتفاع بیشتر می شود DO كمتر می شود .

زمانی كه زباله های آلی خصوصاً فاضلاب خانگی و حیوانی – زباله های صنعتی – ناشی از فعالیتها ی كارخانجات كاغذ سازی – چرم سازی ، فاضلاب كشتارگاهها و گیاهان و … به آب می ریزد DO آب شدیداً پائین می آید ، چون زباله های این صنایع اكسیژن خواه بوده و بوسیله باكتریها در حضور اكسیژن شكسته شده و پوسیده می شوند .

بیشترین زباله های اكسیژن خواه زباله های آلی هستند . برای اكسایش ۳ پی پی ام كربن ۹ پی پی ام اكسیژن محلول نیاز است.

عوامل بیماری زا

 آب عامل انتقال بسیاری از ویروسها و باكتریهای بیماری زاست كه اكثراَ باعث عفونت در ناحیه روده می شوند . تیفوئید ، اسهالهای خونی ، پاراتیفوئید ، وبا از آن جمله اند . فلج اطفال و یرقان نیز با آبهای آلوده منتقل می شوند .

آزمایش مستقیم برای شناسائی موجودات در آب صورت نمی گیرد اما یك باكتری معروف بنام كالیفرم كه بی خطر بوده و مواد غذائی انسان را در روده بزرگ جذب می نماید و در همانجا زندگی می كند اگر در آب دیده شود معرف مدفوع در داخل آب است .

چه بیماریهائی توسط آب آلوده به انسان سرایت می كند ؟

1-) بیماریهای انگلی ( لیپتوسپیرا ایكترو هموراژه كه به تب لجن و یا ویل معروف است و باكتری از راه مخاط پوست وارد بدن شده و باعث عفونت می شود و در آب لجن و رودخانه ها موجود است .

2-) كرمها : مثل آسكاریس – تریكو سفال ( كرم شلاقی و كرم قلابدار

) -3 بیماری وبا )

4- (بیماری ویروسی مثل فلج اطفال و هپاتیت عفونی)

فسفر – نیتروژن – كربن – سه عنصری هستند كه واكنش دهنده های وابسته به كیفیت و شرایط هستند . فاضلاب انسانی و زباله های صنعتی كه منابع قابل توجهی از مواد غذائی به ویژه تركیبات فسفره دارند و در آب حل شده و عامل محدود كننده می شوند .

۷۰ % تركیبات فسفره در فاضلابها در اثر استفاده از شوینده های خانگی است كه بایستی از تركیبات شوینده حذف گردند . این تركیبات وقتی كه در آب وارد می شوند به رشد جلبكها كمك نموده و باعث بهم خوردن تعادل اكوسیستمها می شوند .

.

آلودگی آب توسط مواد نفتی

محيط زيست دريايی تحت تأثير آلودگی نفتی قراردارد سالانه حدود۱/۲ ميليون بشکه نفت در آب‌های خليج

 فارس تخليه می‌شود. در اين حجم آلودگی حدود ۴۹/۵درصد تصادفات تانکرهای نفتی ۱۹/۴درصد ناشی از

 نشست تجهيزات استخراج در قسمت‌های ساحلی و ۱۴/۸درصد ناشی از شسته شدن مواد نفتی از سطح

 شهرهای ساحلی گزارش شده است. علاوه بر اين ، اثرات زيست محيطی به حجم آب آزاد شده در اين

مناطق بستگی دارد. در ايران مناطق مختلفی نيز جهت اکتشاف و استخراج نفت خام در مناطق غيرساحلی

شناسايی شده اند. حجم هيدروکربن‌های آزاد شده در خليج فارس از دريای شمال بيشتر می‌باشد.

 

 

 

 

آلودگی با نشت نفت در دریا : مواد نفتی به مجرد ورود به دريا وارد فرآيند دگرگونی های فيزيکی ،شيميايی و بيولوژيکی می شود .

اولين و مهمترين اين فرآيند ها توزيع فيزيکی به صورت گسترش در سطح آب ، تبخیر ،انحلال ، جذب شدن و رسوب شدن است .

گسترش در دریا : علت گسترش نفت در آب نیروی گرانشی و اختلاف فشار سطحی بین نفت و آب است.

حرکت لکه نفتی در جهت حرکت آب گسترش می یابد که باد ها و جریانات هوایی نیز در این امر موثرند .

حرکات امواج بوجود امده لایه نفتی راشکسته و منجر به تشکیل قطرات نفتی می شود .

تجزیه : قطرات نفت به هنگام پخش شدن در اعماق مختلف آب به صورت شیمیایی یا بیولوژیکی

 تجزیه میشوند . با این حال نفت موجود در قسمتهای پایین تر ممکن است دوباره به سطح آب برگردد . و

اما در کف دریا تجزیه شیمیایی و میکروبی نفت دائما در جریان خواهد بود  اما دما و کسیژن کم این مراحل

را کند کرده و نفت ممکن است برای سالها به صورت رسوب باقی بماند .مایکرو ارگانیزمهای نواحی آلوده کم

عمق در مقایسه با نواحی عمیق کمتر می توانند اجزاء نفتی را تجزیه کنند .

مصرف : مقداری نفت توسط اورگانیزمها مصرف میشوند یا به اجسام موجود در دریا می چسبند و

 مقداری نیز توسط حیوانات اعماق اقیانوس هضم می شوند . زئوپلانکتونها نیز در رابطه با تغذیه خود ،

 قطرات اجزاء نفتی حل شده را مصرف می کنند نفت و اجزاء نفتی حل شده را

                                    .مصرف می کنند

 

 

تاثیر نشت نفت بر موجودات دریایی

در اثر نشت نفت اثرات مرگبار زیر گزارش شده است :

جلو گیری از فتوسنتز در برخی گیاهان آبزی ، کاهش باروری ، جلوگیری از رشد ، کاهش شدت تنفس

،مسمومیت گتاهان وجانوران ، تغییرات در تغذیه و رفتار گروهی .

میزان مسمومیت انواع گیاهان وجانوران دریایی بستگی به نوع نفت دارد به طور کلی مسمومیت های شدید

 بستگی به درصد اجزای هیدروکربورهای فرار نفت دارد .همچنین اجزاء سبکتر نفت سمی تر اند .

در مناطق محدود انهدام ماهیان در اثر عدم امکان فرار از منطقه آلوده اتفاق می افتد و در دریای آزاد که

امکان فرار وجود دارد تخمها و نوزادان قربانی می شوند .

نفت پر و بال پرندگان را آلوده می کند و بنابراین از قدرت خشک ماندن و ضد رطوبتی آنها کم می کند .

نفوذ آب در پرها از تغذیه کافی و پرواز مناسب می کاهد و باعث غرق شدن پرنده می شود . همچنین ممکن

است سبب مسدود شدن لوله تنفسی در پرندگان شود که منجر به خفگی می گردد .گاهی نیز پرندگانی که

در معرض آلودگیهای نفتی قرار می گیرند از خودن امتناع می کنند که در اثر بی غذایی زخیره چربی آنها

تمام شده ونهایتا در اثر گرسنگی می میرند .

هیدرو کربنهای مواد نفتی قادر ند پس از تغذیه به وسیله موجودات آبزی از دیواره دستگاه گوارش عبور

کرده و برای مدت طولانی در آنجا باقی بمانند . اکثر مواد تشکیل دهنده نفت خام پس از ورود به ذخیره

غذایی در بافتهای چربی موجودات آبزی تثبیت شده و از آن طریق به موجودات رده بالا تر منتقل گردد .

 

 

اثر بر پستانداران کنار دریا

 برخی از پستاندارانی که در کناره دریا زیست می کند ممکن است .

در اثر آلوده شدن یا تغذیه نفت منهدم شوند و برخی در اثر عواقب جانبی از بین بروند  وضعیت محلی

برخی از پستانداران مانند دلفین ها ، سمور دریایی و گاو دریایی ممکن است به شدت تحت تاثیر نشت نفت

شدید قرار گیرند .

اثر نشت نفت بر اکوسیستم دریایی

 در آب دریا و مخصوصا در رسوبات آن اورگانیزمها در دگرگونی اجزاء نفتی شرکت می جویند و خود در اثر تماس با نفت دستخوش تغییراتی

می گردند .

اصولا وجود اجزاء نفتی علاوه بر اثرات کوتاه مدت بر اورگانیزمها شرایط زیست محیطی را نیز تغییر میدهد.

برای مثال وجود هیدروکربورهایی که کاملا اکسیده نمی شوند باعث:

1-  تغییرات PH ، ایجاد ترکیبات گازی ، میزان چسبندگی سطح آب می گردد .

2-  بر هم زدن نسبت میکرواورگانیزمها به ماکرو اورگانیزمها می گردد .

 

سایر موارد موثر در آلودگی نفتی آب

 

نشت و آلودگی نفتی تنها مسئول 10 درصد از میزان کل آلودگی نفتی حاصله در جهان است که از این

مقدار نیمی مربوط به کشتی های نفتکش و نیمی ناشی از انفجار چاههای دریایی است . مابقی 90 درصد از

کل آلودگی نفتی به طور طبیعی از عملیات روزانه ناشی از تردد کشتی های نفتکش و باربری ، حفاری و

اکتشاف در آبهای دور دست ، فعالیت پالایشگاهها و انهدام ضایعات نفتی در دریا سر چشمه می گیرد .

همچنین خالی کردن پس آبهای شیمیایی ، فاضلابهای صنعتی و نشت عمدی یا تصادفی هیدروکربور ها

اقیانوسها را آلوده می کنند .

 

 

منابع :

سایت سازمان حفاظت محیط زیست

سایت دانشنامه رشد

سایت ویکی پدیا

روزنامه اعتماد

خبرگزاری فارس

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 13:34  توسط سبحانی